Política de privacidad

FERGARCIA informa els usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a FERGARCIA les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per FERGARCIA per mitjà de la seva xarxa de llocs web. FERGARCIA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FERGARCIA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per FERGARCIA , Sent aquesta titular i responsable del seu propi fitxer. Amb aquest objecte, FERGARCIA proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment per tal que FERGARCIA procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb FERGARCIA , La gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta, o utilitzar l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per oa través d'FERGARCIA actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no queda obligat a contestar.

FERGARCIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha implantat tots els medis i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a FERGARCIA . No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb FERGARCIA a través del correu electrònic Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o per escrit a l'adreça: Ctra. Santa Bàrbara, km 21,3, 43500 La Sènia (Tarragona) ·Tel 977 71 31 12  Fax 977 71 35 27 . FERGARCIA no cedirà les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol licitat per l'usuari, i sempre amb l'única intenció de poder realitzar el servei demanat.

FERGARCIA utilitza cookies i sessions d'usuari quan es navega per la seva xarxa de llocs web. Aquestes galetes s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que FERGARCIA reconegui als usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors.L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i fins i tot impedir la instal lació de cookies al seu disc dur. Per utilitzar la xarxa de llocs web de FERGARCIA no resulta necessari que l'usuari permeti la instal lació de les cookies enviades per FERGARCIA , Si bé això pot repercutir en una pitjor experiència de navegació per raons tècniques.

Per motius legals, FERGARCIA podrà i haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida a les autoritats competents d'acord amb les lleis espanyoles en cas d'existir la pertinent ordre judicial, la qual només es dóna quan un jutge té ferm sospita que l'usuari ha realitzat activitats il.legals. Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col.laborar amb la justícia, FERGARCIA pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària o un altre requeriment per part de les autoritats competents segons les lleis vigents en cada moment, informació relativa a l'adreça IP que identifica la connexió de l'usuari, així com l'hora exacta de la mateixa, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades. L'usuari accepta que la informació relativa a la seva IP, així com a data i hora exacta, quedin associades a les activitats que realitzi en la xarxa de portals de FERGARCIA i siguin emmagatzemades en els seus propis servidors.